Tunkelon osakaskunta

OSAKASKUNNAN TOIMINTA

Osakaskunnan tehtävänä on huolehtia osakaskunnalle kuuluvien yhteisten vesialueitten (ja siihen mahdollisesti liittyvien yhteisten maa-alueitten) hallinnosta, käytöstä ja hoidosta. Osakaskunta toimii myös kalastuslaissa tarkoitettuna kalastuskuntana. Osakaskuntaan kuuluvat kiinteistörekisteriin merkityt osakkaat, joilla on osuus yhteisiin vesialueisiin.

Osakaskunta valvoo omaa ja osakkaittensa etua hankkeissa, jotka kohdistuvat yhteiseen vesialueeseen. Tällaisia ovat mm. vesistörakentaminen. Yhteisen vesialueen omistus tuo osakaskunnalle myös vastuuta kalastuksen järjestämiseen, kalavesien hoitoon ja kalakantojen järkiperäiseen hyödyntämiseen. Kalavesien hoitoon kuuluu myös huolehtiminen vesien laadusta ja ympäristöstä. Osakaskunnan toimintaa ohjaa Kalastuslaki, Yhteisaluelaki sekä Kalastusasetus- ja säännöt. Vesialueitten ja vesivarojen käyttöä säätelee Vesilaki.

Rannan omistaja voi tehdä rannallaan pieniä hoito- ja kunnostustoimenpiteitä ja rakentaa tavanomaisen laiturin. Vesilain mukaan vähäinen lietteen, matalikon tai muun niihin verrattavan vesistön käyttöä koskevan haitan poistaminen kunnostamalla on sallittua, jos siitä ei aiheudu haitallisia muutoksia vesistölle. Vähäistä suurempien kunnostustoimenpiteiden aloittamisesta ja suorittamistavasta on ennakolta ilmoitettava alueelliselle ympäristökeskukselle (Ely-keskus) sekä vesialueen omistajalle (osakaskunta) sekä tarvittaessa myös kaupungin ympäristö- tai rakennusvalvontaan.

TUNKELON OSAKASKUNNAN YHTEISTEN VESIALUEITTEN SIJAINTI

Tunkelon osakaskunnan yhteisiin vesialueisiin kuuluvat osa Längelmävettä (Tunkelon kylän rajoja pitkin Karviansalmelta Säkkiänselälle), Pitkävesi, Tunkelonlahti, osa Syväjärveä (Tunkelon puoli), osa Junkinlahtea ja Lepolahtea (Tunkelon puoli), Talviaisissa osa Iso-kukkojärveä, osa Vähä-Kukkojärveä, Iso Ahvenjärvi, Pieni-Ahvenjärvi sekä myös Vinninsaaren palsta (yhteensä 127 ha).

OSAKASKUNNAN HALLINTO

Osakaskunnan päätäntävaltaa käyttää osakaskunnan kokous. Sääntömääräinen vuosikokous järjestetään yleensä huhtikuun loppuun mennessä. Tarvittaessa voidaan pitää myös ylimääräisiä kokouksia. Osakaskunnan ns. juoksevia asioita hoitaa nelivuotiskausille valittava toimitsija. Tunkelon osakaskunnan toimitsijana toimii v. 2023 loppuun saakka Ilmo Salo (p. 040-5200671) ja varatoimitsijana Mikko Pajunen. Osakaskunnan kokouskutsut julkaistaan Oriveden Sanomissa ja ilmoitustauluilla eri paikoissa sekä mahdollisuuksien mukaan myös sähköisissä viestimissä.

KALASTUSLUVAT

Tunkelon osakaskunnan kalastuslupia myydään Länkipohjan Kukkakaupassa ja sopimuksen mukaan toimitsijan toimesta. Lupamerkin hinta on tällä hetkellä 4 €/kpl. Kiinteillä pyydyksillä osakaskunnan vesialueilla kalastettaessa kaikkien kalastajien pitää hankkia osakaskunnan oma kalastuslupa. Kiinteisiin pyydyksiin pitää laittaa näkyviin Tunkelon kalastusmerkit ja pyydykset pitää merkitä kalastussääntöjen mukaisesti. Pilkkimiseen ja onkimiseen ei tarvita kalastuslupia. Muuhun kalastamiseen tarvitaan kaikilta 18–64 v. kalastajilta myös valtion kalastonhoitomaksun suorittamista. Lisätietoja kalastuksesta saa osakaskunnan toimitsijalta ja myös Länkipohjan kukkakaupasta sekä Längelmäveden kalatalousalueen verkkosivuilta.