Kyläyhdistyksen säännöt

Längelmäen kirkonseudun kyläyhdistyksen säännöt

1.§ Yhdistyksen nimi on Längelmäen Kirkonseudun Kyläyhdistys ry. ja
sen kotipaikka on Oriveden kaupunki.

2.§ Yhdistyksen tarkoituksena on Längelmäen, Syväjärven ja Tunkelon
Rämesalon, Puharilan, Pääskylän, Saviniemen, Vinkiän, Västilän,
Anttilan, Koljonkankaan, Löytäneen ja Mulkoilan vakituisten ja
vapaa-ajan asukkaiden etujen ajaminen, viihtyvyyden ja yhteishengen
lisääminen, perinteiden vaaliminen sekä kaikenpuolisen hyvinvoinnin
edistäminen seudulla.

3.§ Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa järjestämällä talkoita,
tekemällä aloitteita ja esityksiä, antamalla lausuntoja ja tekemällä
anomuksia viranomaisille, järjestämällä tiedotus-, koulutus-, huvi-,
ym. vastaavia tilaisuuksia tarpeen mukaan. Yhdistys on
puoluepoliittisesti sitoutumaton.

4.§ Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi kerätä jäsenmaksuja,
toimeenpanna rahankeräyksiä, arpajaisia ja myyjäisiä. Yhdistys voi
ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa ja hallita
toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

5.§ Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä 2§
mainittujen kylien vakituinen ja vapaa-ajan asukas. Varsinaiseksi
jäseniksi voidaan hyväksyä myös muita henkilöitä, jotka haluavat
toimia kyläyhdistyksen hyväksi. Jäsenet yhdistykseen hyväksyy
kylätoimikunta. Yhdistys voi vuosikokouksessaan kutsua kunniapuheenjohtajan tai -jäsenen. Varsinaiset jäsenet maksavat vuosittain vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen ei ole jäsenmaksuvelvollinen.

6.§ Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä
kirjallisesti kylätoimikunnalle tai sen puheenjohtajalle tai
ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi
pöytäkirjaan. Kylätoimikunta voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos
jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta tai on menettelyllään
yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut
yhdistystä.

7.§ Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jota kylätoimikunnaksi
kutsutaan. Vuosikokous valitsee kylätoimikuntaan kahdeksi (2)
kalenterivuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja vähintään neljä (4) ja
enintään seitsemän (7) jäsentä. Heistä kaksi pyritään valitsemaan
kylien vakinaisista asukkaista ja kaksi vapaa-ajan asukkaista.
Kylätoimikunnan jäsenistä puolet on erovuoroisia vuosittain.
Kylätoimikunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja
sihteerin sekä muut tarvittavat toimihenkilöt toimikautensa ajaksi.
Kylätoimikunnan puheenjohtajana voi toimia yhtäjaksoisesti enintään
kuuden (6) kalenterivuoden ajan. Kylätoimikunta voi asettaa asioiden
valmistelua varten työryhmiä tai kutsua asiantuntijoita niitä hoitamaan.

8.§ Kylätoimikunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä
ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet 2(3)
kylätoimikunnan jäsenistä sitä vaatii. Kylätoimikunta on päätösvaltainen, 
kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
mukaan luettuna on läsnä.

9.§ Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.

10.§ Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös
tarvittavine asiakirjoineen, yhdistyksen vuosikertomus sekä muut
yhdistyksen hallintoa koskevat asiakirjat on jätettävä
toiminnantarkastajalle viimeistään kolme (3) viikkoa ennen
vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen
lausuntonsa kylätoimikunnalle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen
vuosikokousta.

11.§ Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle kylätoimikunta. Kokouskutsu
on toimitettava viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen
kokousta lähettämällä kutsu sähköpostilla sekä julkaisemalla kutsu
kyläyhdistyksen ilmoitustaululla sekä kotisivulla.

12.§ Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain huhtikuun loppuun
mennessä ja sen tulee käsitellä seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2 . Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2)
pöytäkirjantarkastajaa ja
tarvittaessa (2) kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä kylätoimikunnan jäsenille ja muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
8. Päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksusta
9. Valitaan kylätoimikunnan jäsenet erovuoroisten tilalle
10. Valitaan kylätoimikunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi
11. Valitaan toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja
12. Päätetään kylätoimikunnan ja toiminnantarkastajien palkkioista
13. Muut kokouskutsussa mainitut asiat

13.§ Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin
päättää tai kun kylätoimikunta katsoo siihen olevan aihetta tai kun
vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista
jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti
vaatii. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella
jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Sekä
kylätoimikunnan että yhdistyksen kokouksissa äänestykset ratkaistaan
yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin
mainita. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan
ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa. Mikäli
yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi,
on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava kylätoimikunnalle niin hyvissä ajoin,
että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

14.§ Päätös sääntöjen muuttamisesta taikka yhdistyksen purkamisesta
voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa, kun vähintään kolme
neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä sitä kannattaa. Kokouskutsussa
on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen
tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen
määräämällä tavalla.

15.§ Muilta osin noudatettakoon lakia yhdistyksistä.