Kyläyhdistyksen säännöt

Längelmäen kirkonseudun kyläyhdistyksen säännöt

1.§ Yhdistyksen nimi on Längelmäen Kirkonseudun Kyläyhdistys ja sen kotipaikka on Oriveden kaupunki.

2.§ Yhdistyksen tarkoituksena on Längelmäen, Syväjärven, Tunkelon, Rämesalon, Puharilan, Pääskylän, Saviniemen, Vinkiän, Västilän, Attilan, Koljonkankaan, Löytäneen ja Mulkoilan vakituisten ja vapaa-ajan asukkaiden etujen ajaminen, viihtyvyyden ja yhteishengen lisääminen, perinteiden vaaliminen sekä kaikenpuolisen hyvinvoinnin edistäminen seudulla.

3.§ Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa järjestämällä talkoita, tekemällä aloitteita ja esityksiä, antamalla lausuntoja ja tekemällä anomuksia viranomaisille, järjestämällä tiedotus-, koulutus-, huvi-. ym. vastaavia tilaisuuksia tarpeen mukaan. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

4.§ Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi kerätä jäsenmaksuja, toimeenpanna rahankeräyksiä, arpajaisia ja myyjäisiä. Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

5.§ Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä kuka tahansa Längelmäen, Syväjärven ja Tunkelon kylän asukas ja vapaa-ajan asukas. Varsinaiseksi jäseniksi voidaan hyväksyä myös muita henkilöitä, jotka haluavat toimia kyläyhdistyksen hyväksi. Jäsenet yhdistykseen hyväksyy kylätoimikunta. Yhdistys voi vuosikokouksessaan kutsua kunniapuheenjohtajan tai -jäsenen. Varsinaiset jäsenet maksavat vuosittain vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen ei ole jäsenmaksuvelvollinen.

6.§ Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti kylätoimikunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Kylätoimikunta voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.

7.§ Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jota kylätoimikunnaksi kutsutaan. Vuosikokous valitsee kylätoimikuntaan kahdeksi (2) kalenterivuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja vähintään neljä (4) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Heistä kaksi pyritään valitsemaan kylien vakinaisista asukkaista ja kaksi vapaa-ajan asukkaista. Kylätoimikunnan jäsenistä puolet on erovuoroisia vuosittain, ensimmäisenä vuotena erovuoroiset jäsenet ratkaistaan an/alla. Kylätoimikunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä muut tarvittavat toimihenkilöt toimikautensa ajaksi. Kylätoimikunnan puheenjohtajana voi toimia yhtäjaksoisesti enintään neljän (4) kalenterivuoden ajan. Kylätoimikunta voi asettaa asioiden valmistelua varten työryhmiä tai kutsua asiantuntijoita niitä hoitamaan.

8.§ Kylätoimikunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet kylätoimikunnan jäsenistä sitä vaatii. Kylätoimikunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on lasnä.

9.§ Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.

10.§ Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen, yhdistyksen vuosikertomus sekä muut yhdistyksen hallintoa koskevat asiakirjat on jätettävä toiminnantarkastajalle viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa kylätoimikunnalle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

11.§ Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle kylätoimikunta. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta lähettämällä jokaiselle jäsenelle kirjallinen kutsu tai julkaisemalla kutsu kylätoimikunnan päättämässä sanomalehdessä.

12.§ Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain huhtikuun loppuun mennessä ja sen tulee käsitellä seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa (2) kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä kylätoimikunnan jäsenille ja muille vastuuvelvollisille

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

8. Päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksusta

9. Valitaan kylätoimikunnan jäsenet erovuoroisten tilalle

10. Valitaan kylätoimikunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi

11. Valitaan toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja

12. Päätetään kylätoimikunnan ja toiminnantarkastajan palkkioista

13. Muut kokouskutsussa mainitut asiat

13.§ Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun kylätoimikunta katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti vaatii. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Sekä kylätoimikunnan että yhdistyksen kokouksissa äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin mainita. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni. vaaleissa kuitenkin arpa. Kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava kylätoimikunnalle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

14.§ Päätös sääntöjen muuttamisesta taikka yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa, kun vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä sitä kannattaa. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

15.§ Muilta osin noudatettakoon lakia yhdistyksistä.